Aktualności

Historia szkoły
POCZĄTKI 

Wieś
Kobielice istniała już w XV wieku. Pierwsza wzmianka z użyciem nazwy Kobielic pochodzi z 1536 roku.
Od XVI  wieku następuje powolny rozwój wsi. W 1718 we wsi żyło:  21 zagrodnioków, 9 siodłoków, 23 chałupnioków i 1 karczmarz. W 1783 roku w Kobielicach mieszkało 238 osób, w 1906 roku - 508 osób, a w 1934 roku, w 121 domach mieszkało, 980 osób. Od XVII, do połowy XIX wieku dzieci z Kobielic uczęszczały do szkoły parafialnej w Brzeźcach.
W 1869 roku wybudowano parterowy budynek szkolny, do którego w 1910 roku dobudowano piętro. W 1913 roku do szkoły uczęszczało 183 uczniów. Do 1945 roku istniała również szkoła ewangelicka licząca około 40 uczniów.

CZASY WOJENNE

Przed i w czasie I Wojny Światowej nauka w szkole odbywała się w języku niemieckim. Kierownikiem szkoły był nauczyciel pochodzenia niemieckiego Rosochowicz. Przepracował w kobieliciej szkole ponad 30 lat. Bardzo związał się z tutejszą społecznością i cieszył się wielkim autorytetem. Pomagał ludziom w załatwianiu spraw urzędowych, nie był zwolennikiem germanizacji dzieci, natomiast wielki nacisk kładł na podnoszenie poziomu nauczania. Po wojnie, kiedy Śląsk powrócił do Polski w szkole nauczanie kontynuowali nauczyciele polscy.  Ostatnim kierownikiem przed wybuchem wojny w 1939 roku był nauczyciel nazwiskiem Kosiak. Był człowiekim bardzo pracowitym, dbajacym o dobro uczniów, szkoły i całej społeczności lokalnej, czym zyskał sobie sympatię i szacunek całej wsi.
Wybuchła II Wojna Światowa, nauczycieli powołano pod broń, szkołę zamknięto.  W 1940 roku sprowadzono nauczycieli z głębi Niemiec, których zadaniem była, germanizacja i wpajanie uczniom nazistowskiej ideologii. Nadejście frontu przerwało pracę szkoły, która w czasie walk znów pełniła rolę kwatery dla wojsk, najpierw niemieckich, a później radzieckich. 

CZASY POWOJENNE

Po wojnie szkoła była doszczętnie zrujnowana. Sprzęty szkolne zniszczone, wybite szyby, popalone okna i drzwi. Jednak miejscowa ludność z determinacją przystapiła do uporządkowania obiektu szkolnego i jego otoczenia. Dużą pomoc okazał ówczesny naczelnik Gminy Kobielice Paweł Poloczek i jego zastępca Paweł Czembor. W ciągu dwóch tygodni w szkole można było uczyć i mieszkać w mieszkaniu nauczycielskim. Funkcję kierownika szkoły obją Józef Hetnał. Do szkoły zapisano 175 dzieci i utworzono cztery klasy. Klasy starsze uczyły się od godziny 8.00 do 11.00, a młodsze od 11.00 do 13.00. Pomocą naukową dla nauczyciela były: kreda, tablica i podręcznik z 1939 roku odnaleziony we wsi, a dla ucznia zeszyt i ołówek. W roku szkolnym 1946/47 kierownictwo szkoły objął Józef Czaja nauczyciel z Suszca. Funkcję kierowniczą pełnił do 1953 roku.

WSPÓŁCZEŚNIE

W latach 1953-1971 kierownikiem szkoły był Józef Kotas.
W roku szkolnym 1971/72 pieczę nad szkołą objęła Anna Kine, i sprawowała ją do 1979 roku.  W 1977 roku szkoła, wskutek zmian administracyjnych , została przekształcona w Szkolny Punkt Filialny Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Suszcu.
 W latach 1978 - 1985 kierownikiem szkolnego punktu filialnego była Danuta Biesok.  Od momentu przekształcenia szkoły w punkt filialny do szkoły uczęszczały dzieci klas I - IV, starsi uczniowie dojeżdżali autobusem do szkoły w Suszcu.
W roku szkolnym 1982/83 w szkolnym punkcie filialnym uruchomiono 6 oddziałów: 5 szkolnych i 1 przedszkolny dzieci 6 - letnich. W lutym 1985 roku funkcję kierownika objęła Jolanta Spyra. Kolejna zmiana administracyjna przywróciła szkole w Kobielicach dawny status. Od 1 września 1985 roku szkoła ponownie stała się Szkołą Podstawową w Kobielicach, a kierownik Jolanta Spyra została mianowana dyrektorem szkoły. W latach 1992 - 1994 kolejno uruchamiano oddziały szkolne: klasę VI, VII, VIII. Od 1994 roku wszystkie dzieci obwodu Kobielic, objęte obowiązkiem nauki szkolnej w szkole podstawowej, uczyły się w swojej szkole.
W tym samym roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, której otwarcie i poświęcenie nastąpiło
2 września 1996 roku. 
Szkole nadano imię Adama Mickiewicza.
Kolejną zmianę w organizacji pracy szkoły przyniosła  reforma oświaty w 1999 roku. Szkoła stała się sześcioklasową szkołą podstawową. We wrześniu 2001 roku otwarto kolejny oddział przedszkolny, grupę mieszaną  dzieci 3 - 5 -letnich.
16 października 2006 roku szkoła obchodziła 10 - lecie pracy w nowym obiekcie.

SZKOŁA W FOTOGRAFII

 Lata 1950 - 1962
Lata siedemdziesiąte.

Kierownik szkoły Danuta Biesok wraz z wychowankami.Nauczycielka Irena Sekta z wychowankami. Żegnaj szkoło!!!Rok 1996 otwarcie nowej szkoły.Jego Escelencję Arcybiskupa Damiana Zimonia przywitała dyrektor szkoły Jolanta Spyra, nauczycielki Danuta Biesok, Dorota Wieczorek i Irena Sekta oraz przewodnicząca Rady Rodziców Gertruda Maindok. 


Ksiądz Arcybiskup błogosławi najmłodsze dzieci.Po poświęceniu szkoły wstęgę przecinają kolejno: Wójt Gminy Henryk Kolarczyk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Damian Zimoń,Dyrektor szkoły Jolanta Spyra

Akt nadania szkole imienia Adama Mickiewicza.Życzenia Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Jako motto społeczność szkolna przyjęła cytat z "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego"

" NIECH KAŻDY SKŁADA TALENT SWÓJ OJCZYŹNIE"Rok 2006 - dziesięciolecie nowej szkoły.
Życzenia Wojta Gminy Suszec Jacka Pastuszki
z okazji jubileuszu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach
    Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul.Topolowa 42,43-262 Radostowice
  • 032 2125226

Galeria zdjęć